Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych

Przystępując do współpracy podpisywana jest umowa, na podstawie której następuje powierzenie zarządzania lub administrowania nieruchomością.

Umowa określa szczegółowy zakres naszych obowiązków i odpowiedzialności, które w skrócie można przedstawić w następujący sposób:

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • prowadzenie ewidencji lokali i wszelkich rozliczeń związanych ponoszeniem kosztów i opłat z tytułu eksploatacji i dostarczanych mediów,
 • rozliczenia z właścicielami i ciągły z nimi kontakt w celu zapewnienia im maksymalnego komfortu użytkowania obiektu
 • sporządzanie rocznych rozliczeń i planów gospodarczych dla nieruchomości, jak również przygotowywanie i prowadzenie zebrań.
 • występowanie w imieniu wspólnoty i jej członów o odszkodowania

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • prowadzenie dla nieruchomości księgowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dokonywanie przelewów bankowych regulujących bieżące płatności,
 • pomoc w uzyskaniu kredytów na inwestycje i przygotowanie wniosków kredytowych do banku, jak również innych dostępnych dofinansowań
 • pobieranie i windykacja pożytków oraz należnych od właścicieli lokali wpłat

 • naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności oraz dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień i dochodzenie na drodze sądowej

 • prowadzenie sprawozdawczości GUS, ZUS, US

OBSŁUGA PORZĄDKOWO-TECHNICZNA

 • nadzór nad firmami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości oraz renegocjacja/zmiana zawartych umów, w tym dotyczących utrzymania czystości i porządku na części wspólnej nieruchomości i terenie przynależymy do nieruchomości, ochrony mienia itd.
 • wykonywanie obowiązkowych przeglądów określonych Prawem Budowlanym, konserwacja i bieżące naprawy, prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich niezwłoczna realizacja
 • kontrola nad zapewnieniem dostaw mediów dla nieruchomości,
 • sporządzanie na podstawie kontroli stanu technicznego budynku zestawień potrzeb remontowych, prowadzenie dokumentów określonych przepisami Prawa Budowlanego i dozoru technicznego

nadzór inwestorski nad przeprowadzanymi remontami, w tym:

 • opracowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych na wybór projektanta,
 • przygotowanie projektu umowy z projektantem, nadzór nad realizacją podpisanej umowy,
 • opracowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych na wybór wykonawcy remontu (w oparciu o przedmiary), w tym przeprowadzenie negocjacji,przygotowanie projektu umowy z wykonawcą, nadzór nad realizacją remontu zgodnie z zawartą umową

 OBSŁUGA PRAWNA

 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów, wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot,
 • reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi,
 • opracowywanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami Właścicieli